Sparavalle, il ricordo dei partigiani caduti contro i nazifascisti